top of page
Loyola School

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ರಚನೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ

ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ,

bottom of page